Category: Travel News

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก

บ้านไม้ที่ตั้งอยู่ริมลำธารกลางโอบกอดของแนวเทือกเขาสูงคือภาพของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนกันแทบทุกฤดูหนาว ที่ไม่เพียงเพื่อสัมผัสความบริสุทธิ์จากธรรมชาติเท่านั้น หากยังได้เรียนรู้โครงการต่างๆ ที่อยู่ภายในศูนย์ฯ แห่งนี้อีกด้วย ที่นี่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2524 ด้วยน้ำพระราชหฤทัยอันยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับก่อสร้างศูนย์ฯ จำนวนเงิน 300,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.ส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เสริมจากการปลูกเมี่ยง (ใบชา)
 2.พัฒนาปัจจัยพื้นฐานและคุณภาพชีวิต ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 3. สนับสนุนงานทดสอบ สาธิต และวิจัย 4.อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยครอบคลุมพื้นที่ถึง 17 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านป๊อก บ้านแม่ลาย บ้านแม่กำปอง บ้านธารทอง และบ้านปางจำปี ฯลฯ ทั้งนี้ มีพื้นที่รับผิดชอบดำเนินงานถึง 34.65 ตร.ม. (21,656 ไร่) และเป็นพื้นที่ของศูนย์ฯ 52.1 ไร่ กิจกรรมน่าทำ · สนุกไปกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชมสวนกาแฟอาราบิก้า และสวนเมี่ยง ที่ทางศูนย์ได้สนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรปลูก นอกจากนี้ ภายในบริเวณพื้นที่ของศูนย์ฯ ยังมีแปลงตัวอย่างปลูกต้นไม้อื่นๆ ด้วย เช่น ไม้เมืองหนาว งานไม้กระถาง (เช่น […]

Comments Off on ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก

วัดโพธิ์เก้าต้น (วัดไม้แดง)

นอกจากคูค่ายพม่าแล้ว ในจังหวัดสิงห์บุรี ยังมีวัดโพธิ์เก้าต้น หรือ วัดไม้แดง ซึ่งมีบทบาทสำคัญมากในอดีตเมื่อครั้งชาวบ้านบางระจันเสียสละเลือดเนื้อปกป้องเมืองไทย ดังนั้นวัดนี้จึงมีความเก่าแก่ ศักดิสิทธิ์ และเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ กรมศิลปกรได้ขึ้นทะเบียนวัดเป็นโบราณสถาน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2498 ในสมัยก่อนชาวบ้านพากันเรียกวัดนี้ว่าวัดไม้แดง เนื่องจากภายในบริเวณวัดมีต้นไม้แดงขึ้นเป็นจำนวนมาก และมีความเชื่อกันว่าไม้แดงเหล่านี้เป็น ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ไม่มีผู้ใดกล้าตัดทำลาย ซึ่งเคยมีต้นไม้แดงที่อายุกว่า 200 ปียืนต้นตายภายในวัดเลยทีเดียว ทว่าความสำคัญของวัดโพธิ์เก้าต้นในอดีตแท้จริงแล้วคือการเป็น สถานที่ที่ชาวบ้านบางระจันเคยใช้เป็นที่มั่นในการสู้รบกับกองทัพพม่าเมื่อคราวยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยา ในปีพ.ศ.2308

Comments Off on วัดโพธิ์เก้าต้น (วัดไม้แดง)

วัดปทุมวงษาวาส

วัดปทุมวงษาวาส ตั้งอยู่ที่ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ไฮไลต์ที่น่าชมยิ่งของวัดปทุมวงษาวาสคือพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ในสถูปที่มีเสาอโศกทำจากหินหยกตามศิลปะแบบอินเดีย นอกจากนี้ อย่าลืมแวะชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นไทยพวนเรียนรู้วิถีชีวิตของชนกลุ่มนี้ผ่านข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ พร้อมกับเลือกซื้อผ้าทอสไตล์ไทยพวนจากฝีมือชาวบ้าน ที่ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างสรรค์งานศิลป์บนผืนผ้าเพื่ออนุรักษ์ความเป็นท้องถิ่นเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นผ้าทอลายโบราณลายมัดหมี่และผ้าขาวม้าไว้สำหรับสวมใส่ในวันสบายๆ

Comments Off on วัดปทุมวงษาวาส

วัดจุฬามณี

วัดเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททองที่สันนิษฐานว่า ท้าวแก้วผลึก (น้อย) นายตลาดบางช้าง ต้นวงศ์ราชนิกูลบางช้างเป็นผู้สร้างขึ้น น่าชม – สามสิ่งที่อยู่คู่วัด ซึ่งเป็นไฮไลต์ที่นักท่องเที่ยวทุกคนไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนวัดนี้ ได้แก่ 1. สังขารไม่เน่าเปื่อยของหลวงพ่อเนื่อง โกวิท อดีตเจ้าอาวาส 2. อุโบสถจตุรมุขหินอ่อนที่มีความสวยงาม โดยอุโบสถหลังนี้มีขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร ปูพื้นด้วยหินหยกสีเขียวจากเมืองการาจี ประเทศปากีสถาน ภายประดิษฐานพระประธานบนฐานสูง บานหน้าต่างด้านนอกลงรักฝังมุกเป็นภาพตราพระราชลัญจกร ตั้งแต่รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลปัจจุบัน พระนามาภิไธยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดจนภาพเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นต่างๆ นอกจากนี้บริเวณฝาผนังโดยรอบพระอุโบสถ ยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติและนิทานชาดกที่ประณีต ฝีมือของจิตรกรหญิงนิตยา ศักดิ์เจริญ ซึ่งใช้เวลาในการวาดนานถึง 6 ปี 3. องค์ท่านพ่อท้าวเวสสุวรรณ หรือท้าวเวสสุวัณ ตามความเชื่อของพระพุทธศาสนาที่มีสี่ภาค รวมทั้งคาถาขอพร – ร้านขายขนมทองม้วนสูตรโบราณที่สืบทอดวิธีการทำมาแต่ดั้งเดิม ตั้งอยู่บริเวณถนนทางเข้าวัด

Comments Off on วัดจุฬามณี

พิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ

กองทัพไทยเกริกเกียรติแข็งแกร่งเช่นทุกวันนี้ได้ มีประวัติศาสตร์อันยาวนานให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาและเข้าใจ เรื่องราว ต่างๆ เหล่านี้ถูกเก็บรวบรวมและพร้อมให้ศึกษาแล้วที่ พิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระ ภายในจัดแสดงวิวัฒนาการของกองทัพไทย โดยแบ่งแยกออกเป็นห้องๆ ประกอบไปด้วย ห้องอาวุธ (Weapon room) จัดแสดงตัวอย่างของ อาวุธเบาตั้งแต่อดีต ห้องธงและเครื่องมือเครื่องใช้ทางทหาร (Flag and Military Equipment room) ห้องเครื่องแบบเครื่องหมายทหาร (Uniform and Military Insignia room) จัดแสดงวิวัฒนาการเครื่องแบบและเครื่องแต่งกายของทหารบก และห้องจำลองเหตุการณ์ทาง ประวัติศาสตร์ทหาร (Army History room) จัดแสดงการจำลองวีรกรรมและเหตุการณ์ของกองทัพบก ส่วนห้องพระบารมีปกเกล้าฯ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประทับยืนขนาดเท่าพระองค์จริง และสถานที่จัดแสดงภาพอดีตผู้บัญชาการทหารบก เรียงตามลำดับตั้งแต่ท่านแรกจนถึงท่านที่เพิ่งจะพ้นตำแหน่งไป ห้องนี้ยังใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีลงนาม รับ – ส่ง หน้าที่ผู้บัญชาการทหารบก นับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2538 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน และห้องแสดงวิวัฒนาการกองทัพบก นำเสนองานด้านประวัติศาสตร์ ตลอดจนวิวัฒนาการของกองทัพบก นับตั้งแต่เริ่มมีการสถาปนาอาณาจักรไทยจนถึงปัจจุบัน เมื่อสำรวจจนครบทุกห้องที่จัดแสดง รับรองคุณจะเข้าใจความเป็นมาของกองทัพบกไทยได้เป็นอย่างดี

Comments Off on พิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ

ลำน้ำสะแกกรัง

    ชีวิตในเรือนแพที่ดูสงบนิ่ง มีเสน่ห์ในตัวเอง น่าจะเป็นตราประทับที่ดีที่สุด ที่นำพาให้ทุกคนคิดถึงแม่น้ำสะแกกรัง ลำน้ำสายหลักที่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวอุทัยธานีมาเนิ่นนาน และกิจกรรมยอดนิยมเมื่อมาถึงเมืองอุทัยธานีก็คือ การนั่งเรือล่องแม่น้ำสะแกกรัง ชมความสวยงามสองฝั่งน้ำที่ยังคงเรียบง่ายไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่า สมัยก่อนเวลาพ่อค้าล่องเรือผ่านมาถึงแม่น้ำสายนี้ โดยเฉพาะในเดือนยี่จนถึงเดือนสามนั้น จะมีปรากฏการณ์ที่ทุกคนรู้ได้ว่ามาถึงบ้านสะแกกรังแล้ว นั่นก็คือ ต้นสะแกจะออกดอกเล็ก ๆ ชูช่อยาวสีเขียวอมเหลือง ห้อยระย้าลงมาตามริมฝั่งน้ำ เป็นภาพที่ดูสวยงามจับใจ แม้วันนี้ดอกสะแกอาจไม่ค่อยมีให้เห็นกันดาษดื่นเช่นสมัยก่อน ทว่าแม่น้ำสะแกกรังก็ยังคงฉายความงามผ่านเรือนแพไม้ไผ่ที่วางตัวเรียงรายไปตามลำน้ำที่แบ่งออกเป็นฝั่งตะวันตก และฝั่งตะวันออก โดยฝั่งตะวันตกนั้นมีอาคารบ้านเรือนขึ้นหนาแน่นเป็นชุมชน และมีตลาดใหญ่ที่ชาวบ้านนิยมนำของมาขาย ส่วนแม่น้ำฝั่งตะวันออกเรียกกันว่าเกาะเทโพที่มีสวนผลไม้และป่าไผ่ตามธรรมชาติ สำหรับชีวิตชาวแพนั้นส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง นิยมนำปลาที่จับได้ในแม่น้ำมาตากแห้งก่อน ส่งจำหน่ายในตลาด โดยเฉพาะปลาแรดนั้นถือเป็นของขึ้นชื่อจากแม่น้ำสะแกกรังเลยทีเดียว

Comments Off on ลำน้ำสะแกกรัง

แหล่งโบราณคดีค่ายประตูผา

ไฮไลท์ของที่นี่คือการค้นพบภาพเขียนสีซึ่งกล่าวขานกันว่ายาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีอายุมากกว่า 3,000 ปี โดยสามารถแบ่งได้ถึง 7 กลุ่ม ภาพส่วนใหญ่ยังปรากฏเห็นได้อย่างชัดเจนบริเวณหน้าผาถึง 1,872 ภาพ อย่างไรก็ตามก็มีบางส่วนค่อนข้างลบเลือนไป

Comments Off on แหล่งโบราณคดีค่ายประตูผา

ถ้ำลอดปูยู

ตำบลเล็ก ๆ ติดชายแดนมาเลเซียที่แสนจะเงียบสงบ แต่เต็มไปด้วยธรรมชาติบริสุทธิ์มากมาย รายล้อมไปด้วยทิวเขาและเกาะต่าง ๆ ซึ่งที่นักท่องเที่ยวรู้จักกันดีและมีชื่อเสียงคือเกาะยาว เกาะปรัสมานา เกาะกาหราบ ตลอดจนถึงเกาะตะรุเตา อาดัง เกาะลีเป๊ะ รวมทั้งเกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย   มองภาพกว้าง ตําบลปูยูมีพื้นที่ประมาณ 39,450 ไร่สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นป่าชายเลนและเป็นเกาะทิศใต้จรดประเทศมาเลเซีย ส่วนทางทิศตะวันตกติดกับทะเลอันดามันและมีพื้นที่ติดกับอุทยานแห่งชาติทะเลบัน มีฝั่งทะเลเป็นที่ราบและมีป่าชายเลนมีป่าโกงกางและไม้แสมขึ้นอยู่มาก

Comments Off on ถ้ำลอดปูยู

สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาน้ำพุ

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติที่ขึ้นกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสลักพระ ภายในศูนย์ฯ มีการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเพื่อ การศึกษาวิจัย มีการจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติพร้อมป้ายสื่อความหมายเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสภาพป่าตะวันตก โดยมีให้เลือก 2 เส้นทางด้วยกัน กล่าวคือ เส้นทางแรกใช้เวลาเดินทางไปกลับประมาณ 3 ชั่วโมง กับอีกเส้นทางหนึ่งคือเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติเนินดินแดงที่ใช้เวลาไปกลับประมาณ 1 ชั่วโมง นอกจากนี้ภายในศูนย์ยังมีที่พักแรมสำหรับการจัดค่ายเยาวชน เพื่อปลูกฝังให้พวกเขาได้รักธรรมชาติอย่างแท้จริง

Comments Off on สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาน้ำพุ

อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ

อุทยานแห่งชาติแห่งใหม่ที่มีเนื้อที่ราวๆ 380 ตารางกิโลเมตร เดิมทีเดียวที่นี่ชื่ออุทยานแห่งชาติแม่กาษา และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ” เพื่อเป็นการยกย่องพะวอทหารชาวกระเหรี่ยงในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นนายด่านแม่ละเมา ท่านได้ต่อสู้กับข้าศึกเพื่อปกป้องเอกราชของชาติจนยอมสละชีพตัวเองในสมรภูมิรบซึ่งก็อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติขุนพะวอแห่งนี้เอง

Comments Off on อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ